top of page

 

Välkommen till Svensk Förening för Ortopedisk Medicin (SFOM).
SFOM är en läkarförening bildad 1964. Föreningen är en intresseförening i  Läkarförbundet (LS) och är associerad läkarförening i Svenska Läkaresällskapet (SL). Föreningen utvecklar och förmedlar kunskaper om bl.a. de medicinska strategier som behövs vid handläggning av smärttillstånd i rörelse och stödjeorganen.

Föreningens målsättning är att ge läkare kompetens att möta, känna igen, undersöka och behandla ”smärtpatienter”, dvs. de som har SmärtTillstånd i Rörelse- och Stödjeorganen (STRoS). 90-95% i denna patientgrupp behöver medicinska strategier för diagnostik, behandling och rehabilitering. Endast 5-10% av dessa patienter kan få verksam behandling med kirurgiska (ortopediska), reumatologiska eller neurologiska strategier.

Läkarutbildningen i Sverige och västerlandet i övrigt har sedan 1930-talet varit inriktad på att ge utbildning endast för de smärttillstånd, som är påverkbara med kirurgi, reuma- eller neurologbehandling. De nödvändiga medicinska strategierna (ortopedisk medicin) får endast ett marginellt utrymme. Detta har lett till svåra konsekvenser för sjukvården och försäkringssystemen, där t.ex. tjänstemän inte får kunskapsstöd av specialistläkare med adekvat medicinsk utbildning. En av följderna är att t.ex. förtidspensionering inom gruppen STRoS beviljas i 80% av alla fall endast genom tjänstemannabeslut och utan stöd av ett specialistläkarutlåtande. Andra organspecifika sjukdomstillstånd har alla stöd i läkarutbildningen.

Denna brist på kunskap och färdigheter när det gäller STRoS-tillstånden ger alla läkare problem när de i sin kliniska verksamhet möter ”smärtpatienten”. Det kan gälla åtgärder som i sin enkelhet innebär att smärttillståndet skall ges en mekanismbaserad diagnostik, remiss till adekvat utredning, ordinera och övervaka behandling samt säkerställa causal behandling hos behandlande paramedicinare.

Ett 50-tal läkare har utbildats i ortopedisk medicin via SFOM. De har kompetens motsvarande specialistläkare inom andra medicinska organspecialiteter.
Välkommen till föreningen

Styrelsen för SFOM

Bäste kollega,

Rutiner för medlemsansökan till SFOM

 Läkare, som önskar blir medlem i SFOM kontaktar först:

  1. Medlem av styrelsen

  2. Skattmästaren om läkare EJ är medlem i Läkarförbundet.
    Föreningssekreteraren (övriga).

  3. Läkaren ombedes ta kontakt med sekreteraren, Ewa Giannini, i Medlemsadministrationen, Läkarförbundet för själva registreringen.

Ewa Giannin, 08-790 3311, ewa.giannini@slf.se
Ekonomiavdelningen/Medlemsregistret
Box 5610, 11486 Stockholm

Hon tar emot anmälan om medlemskap och startar debiteringsrutinerna för inbetalning av årsavgift till SFOM för de, vilka är medlemmar i Läkarförbundet.
Betalning av medlemsavgiften från läkare som inte är medlem i Läkarförbundet sker till skattmästaren.
Medlemsavgiften till SFOM är från och med årsmötet 2005 400 SEK.

bottom of page