Årsmöte 2016

DAGORDNING för ÅRSMÖTE 2016

Svensk Förening för Ortopedisk medicin

Plats: Hotell Mornington, Nybrogatan 53, Stockholm
Tid: Lördag  den 9 april, kl 13-15

Närvarande ledamöter ur styrelsen för verksamhetsåret 2014

 • Håkan Ödling;                           ordförande;              HÖ
 • Gunilla Bring;                           sekreterare;              GB
 • Carl-Lennart  Gustavsson;        skattmästare             CLG
 • Carter  Farrell;                          ansvarig hemsidan    CF
 • UllaCarin Wreje                        ledamot                    UW
 • Hans-Joachim Wagner              adj.valbered.             HJW

     

 1. MÖTET ÖPPNAS
 2. VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, 2 personer
 3. VAL AV ÅRSMÖTESORDFÖRANDE, förslag
 4. VAL AV ÅRSMÖTESSEKRETERARE, förslag
 5. GODKÄNNANDE av föredragningslistan
 6. VERKSAMHETSBERÄTTELSEN verksamhetsåret 2014
 7. EKONOMISK REDOVISNING och revisionsberättelse verksamhetsåret 2014
 8. ANSVARSFRIHET för styrelsearbetet verksamhetsåret 2014
 9. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
 10. val av  REPRESENTANT I HEMBORGSKA STIFTELSEN
 11. VAL AV VALBEREDNING
 12. VAL AV TVÅ REVISORER och TVÅ REVISORSSUPPLEANTER
 13. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT till föreningen
 14. NÄSTA ÅRSMÖTE tid och plats
 15. FRÅGOR VÄCKTA AV STYRELSEN
 16. FRÅGOR VÄCKTA AV MEDLEMMAR, inga motioner föreligger
 17. ÖVRIGA FÖRENINGSÄRENDEN

 

 

Verksamhetsberättelse för 2014 Svensk Förening för Ortopedisk medicin

Antal medlemmar vid årets början cirka 100 st. De flesta har uppgivit email adress för kommunikation. Kallelser skickas elektroniskt.

Årsmötet 2014 hölls på Mornington hotell i Stockholm den 5 april. I samband med det hölls ett styrelsemöte. 
Därefter har styrelsen haft 3 protokollförda telefonmöten.
Styrelsen har bestått av Håkan Ödling ordförande, Gunilla Bring sekreterare, Carl Lennart Gustafsson kassör,
Carter Farrell ansvarig för hemsidan samt Ullacarin Wreje och Henry Nyhlin.
SFOM är associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet samt medlem av Sveriges Läkarförbund.
Sveriges Läkarförbund administrerar medlems förteckning och avgifterna.
Föreningens hemsida har en domän och hittas enkelt via sökning: www.SFOM.se
Styrelsen har under året haft som målsättning att få till stånd kursverksamhet, utbildningar riktade till såväl
specialister som utbildningsläkare.
I AllmänMedicin nr 3, tidskrift för Svensk Förening för AllmänMedicin, fick vår förening en artikel publicerad med rubriken 
”Ortopedisk medicin – något som inte bara kan användas på hästar?” Henry Nyhlin, Gunilla Bring och Håkan Ödling
författade artikeln. 
Numret var ett temanummer om etik, smärta, rörelseorganen.
 Representation och samverkan:
Hemborgska stiftelsen: SFOM har representerats av Ullacarin Wreje i fondens styrelse.
Fonden delar ut stipendier inom området ortopedisk medicin, till läkare och sjukgymnaster.
Läkaresällskapet: Håkan Ödling deltog vid läkaresällskapets extra fullmäktigemöte den 6 maj.

Obbola 2015-03-17

Håkan Ödling